دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز

ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
1 شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران 100,000 %100.00